Vocal coaching

Since 2007 I work with and learn from reputable voice teacher Margreet Honig. Also to her I am thankful for my open mind to experiment and still develop my voice and his abilities.
Margreet Honig is famous and asked over the world not only because of her breath and voice pedagogy, also for developing connection between voice and body of singer and with musically substance, but also for her very personal access to each of singer.
Since certain time I try to give further my knowledges obtained by work with Margreet.

Voice and interpretation course

  • Breath exercises – connection breath with body – circulation of breath
  • Voice coaching – searching natural sound – connection with breath
  • Interpretation – style differentiation – work with colours of voice and application in interpretation – work with dynamic scale of voice

 


Hlasová pedagogika

Od roku 2007 spolupracujem a učím sa od renomovanej hlasovej pedagogičky Margreet Honig a aj jej vďačím za chuť stále objavovať nové úrovne svojho hlasu a hlasových možností.

Margreet Honig je celosvetovo žiadaná nielen vďaka vyučovaniu dychovej a speváckej techniky, ale aj jej prepojenia s telom speváka, s hudobným obsahom a samozrejme aj vďaka jej neskutočnému ľudskému prístupu ku každému svojmu spevákovi individuálne.

Od istého času sa snažím svoje poznatky získané u Margreet Honig posúvať ďalej.

Interpretačné a hlasové kurzy

  • Dychové cvičenia – prepojenie dychu s telom – cirkulácia dychu
  • Vedenie hlasu – hľadanie prirodzeného, pre daného speváka vlastného, hlasu – prepojenie s dychom
  • Interpretácia – štýlové difereciácie – práca s farbou hlasu a jej použitím pri interpretácii – práca s dynamickými škálami hlasu

 


International a cappella festival Zoom+

In 1998 I grounded and till 2012 was leader of vocal group Kruhy. We started with music of negro spirituals and stepwise we turned to jazz, swing and pop arrangement.

Based on these practices and also cause of my passion and open mind for different music styles, we decided in 2008 with City of Trnava and my colleague Marián Remenár, member of Kruhy, to organize a cappella festival with name Zoom+ – to bring near this minor genre also to wider audience.
Every year end of September or beginning of October come to Trnava international established vocal groups and offer to audience unforgettable musical experiences.
We had already guests as The Swingles, Rajaton, Vocal Six, Rock4, Quartonal, etc.
Even festival is small, each year I can practice my organization and communication abilities.

 www.zoomplus.sk

 


Medzinárodný a cappella festival Zoom+

V roku 1998 som založila a do roku 2012 viedla vokálnu skupinu Kruhy. Začínali sme s hudbou černošských spirituálov a postupne sme prešli k úpravám jazzových, swingových a popových piesní.
Aj na základe tejto skúsenosti aj vďaka môjmu nadšeniu pre viacero hudobných žánrov, sme sa v roku 2008 spolu s Mestom Trnava a kolegom Mariánom Remenárom, členom Kruhov, rozhodli zorganizovať a cappella festival a nazvať ho Zoom+ – so zámerom priblížiť tento menšinový žáner aj širšiemu publiku.  Každoročne na prelome septembra a októbra do Trnavy prichádzajú medzinárodne etablované vokálne skupiny a ponúkajú publiku nezabudnuteľné hudobné zážitky.
Ako hostia sa v Trnave predstavili skupiny ako The Swingles, Rajaton, Vocal Six, Rock 4, Quartonal, atď.
Aj keď je festival svojou formou malý, každoročne si pri ňom preverím svoje organizačné a komunikačné schopnosti.
www.zoomplus.sk


Dramaturgy of musical projects

Already in my studies I tried to combine my musical programs, or in collaboration with program advisers. I like untypical genres, which I try to combine to my programs. I also like not well known repertory and discovering music, which we cannot hear so often.
In critics on my CDs or concerts is often emphasized my sense for combination and dramatic of programs as well as sensitive interpretation.
Artistic leading of vocal group Kruhy was for me also big school – all the time thinking about dramaturgy of group, building concert programs… Here I learned a lot about how to keep attention of audience.
Thanks combination of my choir repertory knowledges, sense for dramaturgy and voice coaching i was asked to help to prepare project
Choir academy Canto em Trancoso, Bahia, Brasil.
Together with Rolf Beck, artistic director of International Choi Academy Lübeck, we prepared project in combination choir academy with vocal masterclasses. Connecting choir program with solo numbers is still attractive for young singers, which need to pass through auditions each year.

http://musicaemtrancoso.org.br/canto-em-trancoso/


For International Choir Academy Lúbeck I prepare from time to time a cappella projects, also projects in crossover musical way. (Intensive Marsterclass with vocal group Vocal Six, christmas concerts with Vocal Six, jazz trombone player Nils Landgren, or with trumpet player Reinhold Friedrich).

Through projects I prepare for these Institutions I try not to forget connection between musical attractivity and pedagogic scope.

www.chorakademie-luebeck.de

 


Dramaturgia hudobných projektov

Už počas štúdií som sa snažila sama si zostavovať hudobné programy, prípadne v spolupráci s etablovanými programovými poradcami. Rada sa venujem sa aj netypickým žánrom, ktoré kombinujem do svojich programov, tiež inklinujem k neznámejšiemu repertoáru a objavovaniu hudby, ktorá nezaznieva často.
V kritikách na moje CD či koncerty je často vyzdvihovaný cit pre kombináciu a dramatickosť programov ako aj cit pre interpretáciu.
Takisto umelecké vedenie vokálnej skupiny Kruhy si vyžadovalo neustále rozmýšľať nad dramaturgiou skupiny samotnej ale aj jej koncertov. Tu som sa naozaj veľa naučila o tom, ako udržať dobre zostaveným programom pozornosť publika.
Aj vďaka spojeniu poznatkov zborového repertoáru, citu pre programovú dramaturgiu a hlasovej pedagogiky som bola oslovená pomôcť aj dramaturgicky postaviť projekt
Zborová akadémia Canto em Trancoso, Bahia, Brazília.
Spolu s Rolfom Beckom, umeleckým riaditeľom Medzinárodnej zborovej akadémie Lübeck, sme postavili projekt na kombinácii zborovej akadémie a vokálneho kurzu. Prepojením zborového programu so sólovými číslami prináša atraktivitu pre mladých spevákov, ktorí každoročne absolvujú výberové predspievania.
http://musicaemtrancoso.org.br/canto-em-trancoso/
Pre Medzinárodnú zborovú akadémiu Lübeck pripravujem dramaturgicky a cappella projekty, takisto projekty s crossover hudobným zameraním. (Intenzívny kurz a cappella s vokálnou skupinou Vocal Six, vianočné koncerty s Vocal Six, jazz pozaunistom Nils Landgrenom, alebo s renomovaným hráčom na trúbku Reinholdom Friedrichom).
V pripravovaných programoch pre študentov spevu sa snažím  nezabúdať na neustály akcent prepojenia hudobnej atraktivity a pedagogického zamerania projektov.
www.chorakademie-luebeck.de